அறிவார்ந்த வடிவமைப்பு என்றால் என்ன? பகுதி 5

4 செப்

 

நண்பர்களே அறிவார்ந்த வடிவமைப்பின் முக்கியமான கொள்கையாக்கமான எளிமைப் படுத்தப்பட முடியாத சிக்கலான‌ வடிவமைப்பு குறித்து இப்பதிவில் அறிவோம்.இது திரு மைக்கேல் பெஹே 2004 ல் வெளியிட்ட ஒரு கட்டுரையின் தமிழாக்கமே. இதனை கல்விக்காக யாரும் பயன் படுத்தலாம் என்று அனுமதி அளித்த அவருக்கு நம் நன்றிகள்.[Copyright © 2004, IDEA Center. All Rights Reserved. Permission Granted to Reproduce for Non-Profit Educational Purposes.www.ideacenter.org]

 
 

எளிமைப் படுத்தப்பட முடியாத சிக்கலான‌ வடிவமைப்பு: டார்வினின் கொள்கை விள்க்கத்திற்கு உயிர்வேதியியல் சிக்கலான அமைப்புகளின் சவால்

“எந்த ஒரு சிக்கலான உடல் உறுப்பும் எண்ணற்ற‌, தொடர்ந்த சிறு மாற்றங்களினால் எளிய அமைப்பில் இருந்து உருவாகி இருக்க‌ முடியாது என்று நிரூபிக்கப்ப்ட்டால் பரிணாம கொள்கை முற்று முழுதும் தவறாகி விடும்”

சார்லஸ் டார்வின் “உயிரினங்களின் தோற்றம்” புத்தக்த்தில்

 
“If it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down.”
–Charles Darwin, Origin of Species
 
இந்த கூற்று மூலம் சார்லஸ் டார்வின் தன் கொள்கை எப்போது, எப்படி தவறாக முடியும் என்பதன் விள்க்கம் தந்திருக்கிறார். இதில் ஒரு சின்ன விடயம் என்னவெனில் பரிணாமம் என்பது தொடர்ந்த சிறு மாற்றங்கள் சிக்க்லான அமைப்புகளை முந்தைய (எளிய or சிக்க்லான) அமைப்புகளில் இருந்து படிப் படியாக  மாற்றி உருவாக்குமே தவிர குறைவான கால கட்டத்தில் எந்த சிக்கலான் அமைப்பும் திடீரென்று  உருவாக முடியாது. இந்த டார்வினின் கூற்றை நிரூபிக்கும் ஆதாரத்தை அளிக்க முடியும் என மைக்கேல் பெஹே [biochemical researcher and professor at Lehigh University in Pennsylvania.]  கூறுகிறார். இதன் ஆதாரமாக  எளிமைப் படுத்த முடியாத சிக்கலான வடிவமைப்பு[“irreducible complexity.”] என்னும் கொள்கையாக்கத்தை முன் வைக்கிறார்.
 
இதனை எளிமையாக வ்ரையறுப்பது என்றால் பல இன்றியமையாத பாகங்களை கொண்ட ஒரு ஒரு இயந்திரத்தை எடுத்துக் கொள்வோம்.எந்த ஒரு பகுதி இல்லா விட்டாலும் இயந்திரம் அதனுடைய பணியை செய்யாது. எளிமைப் படுத்த முடியாத சிக்கலான வடிவமைப்பில் [எ.சி.வ] அதன் ஒவ்வொரு பகுதியும் அதனதன் இடத்தில்  பணி தொடங்கும் முன் இருந்து, அதன் தனிப்பட்ட&இணைந்த‌ செயலை செய்தால் மட்டுமே இயந்திரம் முழுமையாக இயங்க முடியும்.
 
இதற்கு ஒரு எளிய எடுத்துக்காட்டு பெஹே எலிப்பொறி மூலம் தருகிறார். கீழே படத்தில் காட்டப் பட்டுள்ள எலிப்பொறியில் 5 பாகங்கள் உள்ளன.
 
இந்த ஐந்து பகுதிகளாவன‌
 
  1. மர பலகை [the wooden platform]
  2. ஸ்பிரிங் [the spring],
  3.  சுத்தியல் [the hammer (the bar which crushes the mouse against the wooden base), ]
  4. தாங்கி பிடிக்கும் கம்பி [the holding bar]
  5. பிடிப்பான்[ a catch]
 
இந்த 5 பகுதிகளுமே எலிப்பொறி செயலாற்ற மிக தேவை.எந்த ஒரு பகுதி இல்லாவிடினும் எலிப்பொறி பணி செய்யாது.இதனை எ.சி.வ என்று கொள்ளலாம் இது எப்படி பரிணமிக்க முடியும்?.மரப்பலகை[அல்லது ஏதோ ஒரு பகுதி] மட்டும் இருந்து எலிகளை பிடித்து பிறகு ஸ்பிரிங்+,… அப்படியே அனைத்தும் வந்து சேர்ந்து முழு எலிப்பொறி ஆக் முடியுமா? . இப்படி முடியாது.அனைத்து பகுதிகளும் அதன‌தன் இடத்தில் இல்லாமல் பொறி செயல் புரியாது. இது நிச்சயம் படிப்படியாக‌ பரிணாம மாற்றத்தில் உருவாக முடியாது.
 
சரி இந்த எ.சி.வ கொள்கையாக்கம் உயிரின‌ங்களில், உயிர்வேதியியலில் எப்படி பயன்படுத்த முடியும்? இதனையும்  விளக்குகிறார் பெஹே.
 
இந்நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் உயிரியல் ஆய்வாளர்கள் செல்[உயிரணு] என்பதை எளிமையான அமைப்பு,செயலாக்கம் கொண்டதாகவே கருதினர்.ஆனால் அதி நுட்ப மிண்ணனு நுண்ணோக்கிகள் [electron microscopes ] கண்டுபிடிக்கப் பட்ட பின் செல்லின் உள் அமைப்பு,செயல்முறை பற்றிய பல விள்க்கங்களை அளிக்க முடிந்தது. அப்போதைய காலகட்டத்தில் செல் என்பது கண்டறிய முடியாத [பல] செயலாற்றும் அமைப்பு[black box] என்றே கருத இயலும். . அதாவது சில மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பே செல்.
 
ஆனால் இப்போதைய‌ செல் ஆய்வில்   முன்னேற்றங்கள் பல சாதனைகள் நிகழ்ந்துள்ளன. மைக்கேல் டென்டன் தனது Evolution: A Theory in Crisis,1985 C.E புத்தக்த்தில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்.
 
“Although the tiniest bacterial cells are incredibly small, weighing less than 10^-12 grams, each is in effect a veritable microminiaturized factory containing thousands of exquisitely designed pieces of intricate molecular machinery, made up altogether of one hundred thousand million atoms, far more complicated than any machine built by man and absolutely without parallel in the non-living world”
 
“பாக்டீரிய செல்கள் மிக சிறிய‌ அளவாக இருந்தாலும், எடை 10^12 கிராம் மட்டுமே இருந்தாலும் அது ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான நுட்பமான  கணிணி மயமாகப்பட்ட இயந்திரங்கள் ஒன்றாக செய்லாற்றுவது போன்ற அமைப்பை உடையது. அவற்றில் சுமார் 100 பில்லியன் அணுக்கள் இணைந்தும் உள்ள‌தால் இது மனிதனால் கட்டமைக்கப் பட்ட எந்த ஒரு நுட்பமான் இயந்திரத்தை விட சிக்க்லான அமைப்பை உடையவை. இதற்கு ஈடு இணை இப்போதுள்ள எந்த‌ இயந்திர‌ங்களும் இல்லை”
சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் செல்லின் அமைப்பு சிக்கலானது.மிக மிக… சிக்கலானது.
 
மைக்கேல் பெஹே எலிப்பொறியின் சிக்கலான கட்டமைப்பு போலவே செல்களிலும் இன்னும் அதிக சிக்கலில் உள்ளது என்கிறார். இவை இரண்டிலுமே உள்ள பகுதிகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டுமே இயங்கும்.ஆகவே முற்று முழுதும் இயங்கும் அல்லது  [ஒன்று குறைந்தாலும்] இயங்காது.
 
இப்படி ஒரு அமைப்பு டார்வினின் பரிணாம செயல் முறையில்[evolutionary mechanism] நடக்க வாய்ப்பில்லை. ஏனெனில் டார்வினின் செயல்முறையில் சிறு படிப்படியான மாற்றங்கள்தான் சிக்கலான அமைப்பை உருவாக்க முடியும்.இந்த இரு எடுத்துக் காட்டுகளிலும் இது நடை பெற முடியாது. ஒரு வேளை பரிணாம செயல்முறையில் பாதி உருவான சிக்கலான அமைப்பு இயற்கைத் தேர்வில் தோல்வியுறும். ஆகவே நிலைக்காது. மைக்கேல் பெஹேவிற்கு முன்னர் Michael J. Katz,      ம் Templets and the explanation of complex patterns (Cambridge: Cambridge University Press, 1986) புத்தகத்தில் சிக்கலான வடிவமைப்பை பற்றி கூறியுள்ளார்.
“In the natural world, there are many pattern-assembly systems for which there is no simple explanation. There are useful scientific explanations for these complex systems, but the final patterns that they produce are so heterogeneous that they cannot effectively be reduced to smaller or less intricate predecessor components. As I will argue … these patterns are, in a fundamental sense, irreducibly complex…”
 
” இயற்கை உலகில் பல் பொருள்களை தன‌னக்த்தே கொண்ட  ஒழுங்கு வடிவமைப்புகளின் உருவாக்கத்திற்கு எளிய விளக்கம் தர இயலாது.அறிவியல் சில விளக்கங்களை அளித்தாலும் இந்த பல் பொருள்கள் இணைந்த அமைப்பு ஒரே குறிப்பிட்ட பணியாற்றுவதால்,  இதனை [சில] பகுதி பொருள்களின் எளிய செயலாக விளக்க முடியாது.அதாவது இவை எளிமைப் படுத்தப் பட முடியாத சிக்கலான அமைப்புகள் ஆகும்”.
 
Michael J. Katz இன்னும் உயிரியலில் காணப்படும் சிக்கலான அமைப்பை பற்றியும் இவ்வாறு கூறுகிறார்.
 
“செல்கள் சிக்க‌லான ஒழுங்கு வடிவமைப்பை கொண்டவை.அவற்றின் பகுதிகளும் சிக்கலான அமைப்பை கொண்ட குறிப்பிட்ட பணியாற்றுபவை, அப்பகுதிகள் இணைந்தும் (i.e. செல்) குறிப்பிட்ட பணியாற்றுபவை.ஒரு செல் இன்னொரு செல்லில் இருந்தே உருவாகியிருக்க மட்டுமே முடியும். அந்த முன்னோர் செல்லும் உயிரியல் வகையின் அதிகபட்ச‌ சிக்கலான ஒழுங்கு வடிவமைப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும்.”
 
“Cells and organisms are quite complex by all pattern criteria. They are built of heterogeneous elements arranged in heterogeneous configurations, and they do not self-assemble. One cannot stir together the parts of a cell or of an organism and spontaneously assemble a neuron or a walrus: to create a cell or an organism one needs a preexisting cell or a preexisting organism, with its attendant complex templets. A fundamental characteristic of the biological realm is that organisms are complex patterns, and, for its creation, life requires extensive, and essentially maximal, templets.”
 
 
 
The bacterial flagellum is a cellular outboard motor that bears the marks of intelligent design. Taken from http://www.arn.org/docs/mm/motor.htm.
 
மைக்கேல் பெஹே இது போல் எ.சி.வ க்கு bacterial flagellum  உள்ளிட்ட‌  பல எடுத்துக்காட்டுகள் அளிக்கிறார். Bacterial flagellum 200 ப்ரோட்டின் உட்பட பல சிக்க‌லான வடிவமைப்பு உடைய பகுதிகளை உடையது, இது பரிணமிக்க முடியாது என்றே வாதிடுகிறார். ‌
 
மைக்கேல் பெஹே எ.சி.வ விற்கு தனது மேம்படுத்தப்ப்ட்ட வரையறுப்பை இவ்வாறு அளிக்கிறார்.
 
 
“An irreducibly complex evolutionary pathway is one that contains one or more unselected steps (that is, one or more necessary-but-unselected mutations). The degree of irreducible complexity is the number of unselected steps in the pathway.” (A Response to Critics of Darwin’s Black Box, by Michael Behe, PCID, Volume 1.1, January February March, 2002; iscid.org/)
 
“எளிமைப்படுத்த முடியாத[நடக்கும் வாய்ப்பில்லாத] சிக்கலான பரிணாம பாதை என்பது ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட [தேவையான ஆனால் நிகழாத] பரிணாம் படிகள்(random mutations) கொண்டவை. எ.சி.வ ன் அளவு என்பது அப்பரிணாம பாதையின் ,தேவையான ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கப் படாத பரிணாம படிகளின் எண்ணிக்கையே ஆகும்”.
 
bacterial flagellum ல் உள்ள 200 ப்ரோட்டின்களையும் ஒரே தலைமுறையில் பரிணமித்தல் நடக்க முடியாது.ஒருவேளை ஒவொரு தலைமுறையிலும் ஒரு சில ப்ரோட்டின் மட்டும் பரிணமித்து உருவாகிறது என்றால் அவை இணைந்து பணியாற்ற முடியாது என்பதால் இயற்கைத் தேர்வில் நிலைக்காது.ஆகவே மைக்கேல் பேஹேவின் கொள்கையாக்கத்தின் படி டார்வினின் கொள்கை தவறாகி விட்டது!!!!!!!! 
 
 
 
முந்திய பதிவுகள்

பகுதி 3

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: